Phụ âm

មេរៀនទីមួយ

ព្យញ្ជនៈ Phụ âm: có 33 con chữ và 32 chân, được chia làm 2 giọng: giọng O và giọng Ô, điều quan trọng trong việc phân biệt phụ âm giọng O và phụ âm giọng Ô là do nó sẽ chi phối các phát âm của nguyên âm  
 
ក  ​    ខ​      គ      ​ឃ      ​ង
ច​      ឆ​      ជ​      ឈ​     ញ
ដ​      ឋ​      ឌ​      ឍ​      ណ
ត​      ថ​      ទ​      ធ​          ន
ប​      ផ      ​ព​      ភ​          ម


យ រ       ល វ           ស
ហ ឡ អ ។

Cách đọc các nguyên âm

 

Ko

Kho

Khô

Khô

 

 

Ngô

Cho

Chho

Chhô

Chhô

 

 

Nhô

Đo

Tho

Đô

Thô

 

 

No

To

Tho

Thô

Thô

 

 

Bo

Pho

Phô

 

 

So

Ho

Lo

O

 

  • Nhóm giọng O  và  Ô như sau

+ Nhóm giọng O có 15 như là:

  •     ​ខ​         ច​    ឆ         ដ​    ឋ​    ណ

  •     ថ​         ប​    ផ         ស    ហ    ឡ    អ ។

+ Nhóm giọng  có Ô 18 như là:

  •     ឃ    ង                    ជ​    ឈ​   ញ

  •     ឍ​                         ទ​    ធ​         ន         ​

  •     ភ​    ម                    យ    រ     ល         វ   ។     

 
២-ជើង​ព្យញ្ជនៈ  (chân phụ âm)

Chân phụ âm: có 32 chân, trong đó có 16 chân giống như phụ âm.

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជើង​ព្យញ្ជនៈ (dưới đây là chân của phụ âm)​ ។

្ក      ្ខ      ្គ      ្ឃ      ្ង
្ច      ្ឆ      ្ជ     ្ឈ      ្ញ
្ដ      ្ឋ      ្ឌ      ្ឍ     ្ណ
្ត      ្ថ      ្ទ      ្ធ          ្ន
្ប ្ផ      ្ព      ្ភ          ្ម
្យ         ្រ         ្ល         ្វ         ្ស         ្ហ         ្អ

របៀប​សរសេរ ជើង​ព្យញ្ជនៈ ភ្ជាប់​ជា​មួយ​តួ​ព្យញ្ជនៈ ដូច​ខាង​ក្រោម (cách viết chân phụ âm và phụ âm lại với nhau như sau)​ ៖

ក្ខ​    ខ្ខ    ​គ្គ    ​ឃ្ឃ​   ង្ង    ច្ច    ​ឆ្ឆ    ​ជ្ជ    ​ឈ្ឈ  ​ញ្ញ         ដ្ត   ​ឋ្ឋ    ​ឌ្ឌ    ​ឍ្ឍ   ​ណ្ណ ត្ត    ​ថ្ថ    ​ទ្ទ    ​ធ្ធ    ​ន្ន
ប្ប    ​ផ្ផ​    ព្ព​    ភ្ភ    ​ម្ម   
យ្យ   ​រ្រ    ​ល្ល    ​វ្វ     ​ ស្ស  ​ហ្ហ    ​ឡ    ​អ្អ។

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctiengcampuchia.com

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Nguyên âm
Nguyên âm

Nguyên âm được phân thành 2 loại đó là nguyên âm độc lập và không độc lập.

Cách ghép nguyên âm với phụ âm
Cách ghép nguyên âm với phụ âm

Chúng ta chuyển sang học ráp nguyên âm và phụ âm lại với nhau để có nghĩa

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat