Cách ghép nguyên âm với phụ âm

មេរៀនទីបី
 
Sau khi mình làm được với Nguyên âm và Phụ âm.Chúng ta chuyển sang học ráp nguyên âm và phụ âm lại với nhau để có nghĩa, phần này khá giống với học cách đánh vần của tiếng Việt

Ví dụ như: ko + a = ka

A. Cách ráp vần: Trong tiếng Khmer có nhiều cách ráp vần để tạo thành từ có nghĩa như: 

Ráp Phụ âm với phụ âm: Tức là đem 1 phụ âm ráp với 1 phụ âm khác

Ví dụ:

ក + ង =  កង​ (ko + ong =koong)​ xe đạp
ក + ក =  កក (ko + k =kok)  đặc (nước)
ប + ង =  បង (bo + ong =boong) anh
ស + ង = សង (so + ong =soong) trả
ច + ង =  ចង (cho + ong =choong) cột

Ráp Phụ âm với Nguyên âm: Có nghĩa là lấy 1 phụ âm ráp với 1 Nguyên âm.

Ví dụ: 

ក + ា = កា          (ko + a =ka)     ca (nước)
ខ​ + ោ =            ខោ         (kho + ô =khô)            quần
ទ​ + េ = ទេ          (thô + ê =thê) không
ម​ + េ = មេ          (mô + ê =mê) cái
គ​ + េ = គេ          (khô + ê =khê) người ta
ស + ោ = សោ        (so + ô =sô) khóa
ទ​ + ូ =  ទូ           (thô + u =thuu) tủ
 
Ráp 1 Phụ âm có Nguyên âm đi kèm với 1 phụ âm khác: Có nghĩa là lấy 1 Phụ âm ghép với 1 Nguyên âm rồi ghép tiếp với 1 phụ âm khác

Ví dụ: 

ក +ា = កា +​ យ = កាយ (ko +a =ka+y =kay) thân
ច + ា= ចា + យ = ចាយ (cho + a =cha + y =chay)chi
ប +ា = បា + យ = បាយ (bo + a =ba + y =bay) cơm
ក + ៀ = កៀ + ន​ = កៀន (ko + ia = kia + n =kiên) gần
ប + ា = បា​ + ទ =  បាទ (bo + a =ba + th =bath)     dạ, vâng.
ប + ៀ​ = បៀ + ត =  បៀត (bo +ia =bia + t =biệt) dính (ngồi)
ប + ៀ​ = បៀ + ម =  បៀម (bo +ia =bia + m =biêm) ngậm
ច + េ = ចេ + ក = ចេក (cho + ê = chê + k = chêk   chuối.
រ​ + ៀ = រៀ + ន = រៀន (rô + ia =ria +n =riên) học
ម + ា = មា + ន=  មាន​ (mô + ia = mia + n =miên) có
 
Ráp phụ âm có chân đi kèm với 1 nguyên âm: có nghĩa là lấy phụ âm ráp với chân, sau đó ghép tiếp với nguyên âm

Ví dụ: 

ស + ្ល = ស្ល +ា = ស្លា (so + lo =slo +a =sla) trầu
ស +្ដ = ស្ដ+ ា = ស្ដា + យ = ស្ដាយ (so + đo =so-đo + a =sđa + ay =sđay)  tiếc
ស+ ្គ = ស្គ + ម = ស្គម (so + khô =skhô + m =skhôm) Gầy
ម + ្ត= ម្ត + ង =  ម្តង (mo + đo = mđo + ng = mđoong)1 lần
ស + ្រ= ស្រ + ែ =  ស្រែ  (so + ro =sro + e = sre ) ruộng
ត + ្រ = ត្រ + ា =  ត្រា  (to + ro =tro + a =tra) con dấu

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline: 1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctiengcampuchia.com

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Phụ âm
Phụ âm

có 33 con chữ và 32 chân, được chia làm 2 giọng: giọng O và giọng Ô, điều quan trọng trong việc phân biệt phụ âm giọng O và phụ âm giọng Ô là do nó...

Nguyên âm
Nguyên âm

Nguyên âm được phân thành 2 loại đó là nguyên âm độc lập và không độc lập.

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat